Trường Tiểu học Phúc Khánh triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021

Thực hiện chương trình năm học 2020 - 2021, được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Bình - Đảng Ủy UBND phường Phú Khánh. Căn cứ vào tình hình địa phương, chiều ngày 25/9/2020, trường Tiểu học Phúc Khánh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

         Năm học 2020 – 2021 trường Tiểu học Phúc Khánh có 556 học sinh chia làm 15 lớp (Khối 1: 3 lớp: 111 HS, Khối 2: 3 lớp: 104 HS, Khối 3: 4 lớp: 149 HS, Khối 4: 3 lớp: 113 HS, Khối 5: 2 lớp: 79 HS): Con liệt sĩ: 0; con thương binh: 0; học sinh khuyết tật: 02; con hộ nghèo: 02; con hộ cận nghèo: 02;  học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 18

          - Đội ngũ CBGV có 31 đ/c, nữ 30  đ/c (trong đó có 01 GV tập việc: dạy văn hóa 01 đ/c, dạy Tin học 01 đ/c; Kế toán: 1 đ/c), giám hiệu: 2 đ/c, đảng viên: 18 đ/c, đoàn viên: 15 đ/c

          - Cơ sở vật chất: có 15 phòng học (13 phòng học đảm bảo đạt chuẩn, 02 phòng tạm, 1 phòng Tin học, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy ngày một hoàn thiện hơn.

Năm học 2020 - 2021 nhà trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo, lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; chủ động tham mưu, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, sự đồng thuận, quan tâm vào cuộc của các cấp lãnh đạo và nhân dân đối với giáo dục.

* Duy trì kỷ cương, nền nếp hoạt động trong nhà trường. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (CTGDPT hiện hành) đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5; Tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT (CTGDPT 2018) bám sát các văn bản chỉ đạo.

Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận CTGDPT 2018; 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.

* Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phấn đấu có đủ thiết bị dạy học theo quy định để thực hiện CTGDPT2018, tăng cường cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo sự phù hợp và tính ứng dụng.

* Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và  tham gia cấp cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020. Tham gia tích cực Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định.

* Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức, phong cách nhà giáo Thành phố

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong cho CBGV, nhân viên.                  

Các giải pháp:

        - 100% cán bộ giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Thực hiện giảng dạy chuyên đề “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào tiết đạo đức tuần 7, tuần 8, đồng thời tích hợp trong các môn học và hoạt động tập thể.

- Thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, rèn luyện phẩm chất, lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp, làm gương cho học sinh noi theo, nghiêm cấm xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện mỗi CBGV-HS có ít nhất một việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt

Đối với học sinh: Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, bạn bè phải đoàn kết yêu thương nhau, không đánh nhau trong trường, lớp cũng như ngoài xã hội.

Đối với GV: Thể hiện rõ tinh thần đồng nghiệp, đồng chí trong nhà trường không gây bè phái. Thể hiện tốt mối quan hệ với phụ huynh học sinh trong giao tiếp.

Đối với BGH: Làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ. Thể hiện tốt mối quan hệ với phụ huynh học sinh trong giao tiếp ứng xử.

Bài viết liên quan